Какво се върши по проекта „Хабитат Сакар“ и как хората научават за него

0

Проектът „Хабитат Сакар“ (Договор № BG16M1OP002-3.028-0001-C01) е насочен към подобряване на природозащитното състояние на видове, предмет на опазване на защитени зони „Родопи – Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“, в територията на МИГ „Свиленград Ареал“. Чрез изпълнението на дейностите в него се осигурява подкрепа за подобряване на природозащитното състояние южната блатна костенурка, жабата червенокоремна бумка и девет вида прилепи – подковонос на Мехели, южен подковонос, средиземноморски подковонос, остроух нощник, пещерен дългокрил, дългопръст нощник, голям нощник, широкоух прилеп, дългоух нощник. Всички те са приоритетни видове от мрежата „Натура 2000“. Проектът се осъществява от Сдружение „Асоциация наука за природата“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Проектът „Хабитат Сакар“ на „Асоциация Наука за природата“ предвижда разнообразни дейности за подобряване местообитанията на целевите животински видове. Общо дейностите са 16 и са разделени в няколко категории: консервационни по отношение на видове, които са в „неблагоприятно – незадоволително“ състояние (7 вида дейности); проучване на целевите видове земноводни, влечуги и прилепи (2 вида дейности, равностойни на консервационните по важност, тъй като попълването на липсващата информация е от основно значение за опазването на биоразнообразието и околната среда); информационни дейности (6 вида) и дейности по организация и управление.

Една от основните консервационни дейности е създаването на убежища за прилепите. Те трябва да наподобяват максимално естествената им среда. Поради тази причина е необходимо популациите на отделните видове да бъдат отлично проучени в съответните райони. Да сме наясно с поведението, миграциите, местата за зимуване и суорминг (размножаване).

Един от начините за предоставяне на убежища е поставянето на специални къщички за прилепи. Те са изработени от дървобетон – специфичен материал, който осигурява едновременно подходящи условия за прилепите и продължително използване. Къщичките имитират естествени хралупи в дърветата и са подходящи за горските прилепи.

Специално за пещерните прилепи се поставят т.нар. „тухлички“, които предоставят условия, много сходни с тези в цепнатини в скалите. Стари изоставени сгради може да бъдат пригодени за обитаване от прилепи. В района на Свиленград има много изоставени бункери, които вече не се използват по предназначението, за което са построени. Проектът „Хабитат Сакар“ превръща тези стари сгради в подходящи за прилепите убежища чрез обезопасяване на входовете, за да се осигури защита от хищници. По таваните се осигуряват подходящи места за закрепване на животните. Ако има отвори в стените, те се затварят, за да спре течението и да се осигури постоянна температура и влажност.

Друга важна дейност, осъществявана по проекта „Хабитат Сакар“, е противопожарната. Пожарите са една от най-сериозните заплахи за природата и човека. Често застрашават живота и здравето на хората и животните, както и домовете им. Те са основна заплаха за земноводните и влечугите, в това число – и за каспийската блатна костенурка. Противопожарните дейности, свързани с проекта, са с цел намаляване на увреждането на местообитанията и свеждане до минимум на директното унищожаване на отделните екземпляри. Противопожарните дейности предвиждат създаването на шест противопожарни депа с новозакупено оборудване в общински сгради в селата Сладун и Маточина; обучения, свързани с опознаване на новото оборудване, с действията при възникнал пожар и разработване на протокол за реакция и координация в случай на възникнала подобна ситуация. Очакван ефект от противопожарните дейности е да бъде създадена координация между местната общност и пожарната служба, което да осигури бърза реакция при пожари. По този начин се цели възникналите пожари да бъдат своевременно потушавани и ограничавани, и да се намали отрицателното им влияние върху целевите видове.

Увеличаването на площта на водните басейни и броя на чешмите е друга дейност по проекта „Хабитат Сакар“. Водата е важна и за самите нас. Всеки човек, тръгнал на разходка в гората, се радва да открие чешма, осигуряваща чиста, прясна вода, прохлада и почивка. Чешмите са част от българските култура и история, но те са важни и за животните. За всички целеви видове водните ресурси са от ключово значение. Водните басейни са местообитание на червенокоремната бумка и каспийската блатна костенурка, в които те зимуват и прекарват по-голямата част от живота си. От друга страна, прилепите също са пряко свързани с водата. Често те ловуват летящите над нея насекоми и понякога се заселват в местообитания, които са в близост до вода. Струпването на насекоми около чешмите създава ново ловно пространство за прилепите.

От коритата на чешмите дивите животни пият вода, някои от тях дори стават дом на редица земноводни, влечуги и безгръбначни. За да се подобрят местообитанията на дивите животни, ще бъдат възстановени пет чешми в района на Свиленград, които са в лошо състояние. Проектът предвижда също оформянето на естествени понижения в релефа, в които се събира вода. Това ще увеличи площта на подходящите местообитания на каспийската блатна костенурка и ловните площи на целевите прилепи. Изградените 29 водоема ще спомогнат за образуването на естествени биоценози, а това, от своя страна, ще осигури защитата и подобряването освен на избраните видове, и на много други местни животни.

Кои са биотопните дървета и защо ще бъдат маркирани? Биотопните (или още – хабитатни) дървета са стари, с размери, близки до максималните за съответния вид, и диаметър на ствола над 30 cm. Те се отличават с голяма стабилност – здрава кора на стъблото и добра коренова система. Имат хралупи – в горната част на стъблото имат сърцевинно или външно гниене, в резултат на което се формират тези кухини в ствола. Често при хабитатните дървета части от кората са отделени от стъблото и осигуряват пукнатини, цепнатини и пространства зад отделената кора. Те са дървесни видове с единично участие в състава на насаждението, което допринася за увеличаване на видовото разнообразие. Може да бъдат плодни дървета – по време на зреенето на плодовете те концентрират биологични видове (например насекоми и съответно – прилепи).

Биотопните дървета се маркират, за да бъдат опазени. Те са изключително важни за запазване на биологичното разнообразие в горите. Осигуряват дом на разнообразни видове организми и поддържат функционирането на горската екосистема. Прилепите в България използват разнообразни убежища – пещери, постройки и различни части на дърветата. За дългоухия нощник именно дърветата са важни, тъй като женските индивиди формират малки родилни колонии в цепнатини на кората и хралупи на дърветата, а мъжките живеят поединично или могат да се присъединят към колонията. За всички останали прилепи плодните дървета осигуряват хранителна база от насекоми по време на важен за тях период – подготовката за зимуване.

Важна е дейността по проучване на нагласите на общността по отношение проблемите на целевите видове. Информираността на жителите на община Свиленград по отношение на целевите видове, както и нагласите им спрямо тях бе проучена през септември 2021 г. чрез специално подготвен въпросник, който експертите от водеща българска агенция за социологически проучвания са използвали на терен, за да разговарят с хората от населените места в общината на място. Проучването показа, че е необходима сериозна работа по повишаване информирането на общността за проблемите на целевите животински видове. За целта по проекта се провежда организирана информационна кампания. Нейни целеви групи са всички заинтересовани страни. Според качеството на тяхната осведоменост се определят комуникационните нужди – какво хората все още не знаят или не познават достатъчно добре и трябва да получат информация за него в задоволителен вид. Това определя комуникационните канали на кампанията. Предварителното проучване за определяне съдържанието, формата и каналите на кампанията се състои от директен контакт с институции и организации, допитване до фокус-групи и социологическо проучване на степента на информираност и нагласите на различни групи към проблематиката на проекта.

Важен елемент от кампанията е обучение на местни заинтересовани страни, свързани с целевите видове. Планирани са по един семинар с представители на следните целеви групи: учители, общинска администрация, бизнес, ловци и риболовци, земеделски и горски стопани. Участниците ще бъдат запознати с проблемите на защитените видове, подходите за тяхното опазване, конкретните мероприятия и отговорността на хората в процеса и в общото съжителство. Специално внимание се отделя на срещите с горски и земеделски стопани за опазване на биотопните дървета.

Част от кампанията е и фестивалът „Нощ на прилепите“ с участието на музикални изпълнители, театрални състави, прожектиране на филми и др. На фестивала ще бъде представена и подвижната фотоизложба, която после ще пътува из различни населени места. Изложбата се състои от художествени фотографии на застрашените видове, показващи как живеят в естествената си среда, на какви рискове са изложени и какви мерки се взимат за тяхното опазване.

Разбира се, цялата информация, свързана с целите и дейностите на проекта, ще бъде комуникирана със заинтересованите страни по всички класически канали – телевизия, радио, външна реклама, печатни материали и т.н. Особено внимание се обръща на работата с децата. Предвидена е поредица от лекции и работилници в училищата, водени от експерти еколози и биолози с допълнителен педагогически опит. Те запознават учениците с животинските видове, обект на проекта, с мерките за тяхното съхраняване и с това как хората да се отнасят към тях, за да се осигури хармоничното ни съжителство.

През топлите месеци се организират детски лагери с ученици. Това са излети сред природата, на които се показват на учениците местообитанията на застрашените видове, както и съоръженията, изградени по настоящия проект за тяхна защита. Учениците фотографират видяното и на базата на снимковия материал изготвят доклади, с които участват в конкурс.

На учениците ще бъдат раздадени над 1000 таблета с инсталирано специално приложение, съдържащо цялата информация за проекта „Хабитат Сакар“, богат снимков и видео материал, както и забавни игри. Учениците ще получат и специално ръководство за работа в часа на класа върху проблемите на проекта.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал – 2”. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Previous articleКостенурка и жаба под закрилата на амбициозния проект „Хабитат Сакар“
Next articleЩо е то „екосистемна услуга“?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...