БИОТОПНИТЕ ДЪРВЕТА – ЗАЩО СА ТОЛКОВА ВАЖНИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО?

0

Проектът „Хабитат Сакар“ (Договор № BG16M1OP002-3.028-0001-C01) е насочен към подобряване на природозащитното състояние на видове, предмет на опазване на защитени зони „Родопи – Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“, в територията на МИГ „Свиленград Ареал“. Чрез изпълнението на дейностите в него се осигурява подкрепа за подобряване на природозащитното състояние южната блатна костенурка, жабата червенокоремна бумка и девет вида прилепи – подковонос на Мехели, южен подковонос, средиземноморски подковонос, остроух нощник, пещерен дългокрил, дългопръст нощник, голям нощник, широкоух прилеп, дългоух нощник. Всички те са приоритетни видове от мрежата „Натура 2000“. Проектът се осъществява от Сдружение „Асоциация наука за природата“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Кои дървета наричаме биотопни? Това са загиващи, загинали или живи дървета със специални характеристики. Обикновено това са много стари, много големи, високи дървета, покрити с мъхове и лишеи, които имат по кората си цепнатини, хралупи или в клоните им има гнезда. Тяхното значение за опазването на биоразнообразието е огромно, защото служат за местообитания на много животински и растителни видове. Често, поради външния си вид и поради факта, че голяма част от тях са практически загинали,  те са обект на сеч и това е резултат не толкова от нехайство или злонамереност, а по-скоро от незнание. Опазването на тези специални дървета е част от консервационните дейности по проект „Хабитат Сакар“, чиято основна цел е подобряването на природозащитното състояние на защитени видове земноводни, влечуги и прилепи и техните местообитания. За целта, специалисти по биоразнообразие обхождат територията на защитените зони, в които се осъществяват дейностите, идентифицират биотопните дървета, описват ги, отбелязват точните им координати, съставят база данни и ги маркират с разпознаваем знак. По този начин ще бъдат регистрирани и маркирани 700 дървета в границите на Натура 2000 зоните в община Свиленград. За да се осигури опазването на тези ценни за биоразнообразието дървета е необходимо да се проведе и образователна и информационна дейност сред местната общност – да се разясни значението им, начините за маркиране, да се потърси обратна връзка и съдействие от местните хора – информация за съществуващи биотопни дървета, убягнали от погледа на специалистите, сигнали за незаконна сеч и др.

С тази цел в периода от 06.06.2022 г. до 10.06.2022 г. в гр. Свиленград и в селата Мезек, Момково, Мустрак, Студена, Щит, Райкова могила, Димитровче и Капитан Андреево се проведоха над 20 срещи със земеделски стопани посветени на опазването на биотопните дървета. Екип от експерти представи специално изготвена за целта мултимедийна презентация, разясни важната роля на тези дървета за екосистемата и нуждата от опазването им. Над 200 жители на населените места в общината участваха в срещите и получиха информационни материали, които ги запознават с всички консервационни и информационни дейности по проекта „Хабитат Сакар“ и техните цели. Лекторите подчертаха и важната роля на местната общност за успешното осъществяване на тези дейности за опазване на застрашените видове и местообитанията им. Изпълнител на дейността е фирма „Клевър солушънс“. Бенефициент е Сдружение „Асоциация наука за природата“ в партньорство с община Свиленград.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал – 2”. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Previous articleЛетящите ловци на насекоми
Next articleКостенурка и жаба под закрилата на амбициозния проект „Хабитат Сакар“

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...