Започва мащабен природозащитен проект на територията на МИГ „Свиленград Ареал“

0

Проектът „Хабитат Сакар“ (Договор № BG16M1OP002-3.028-0001-C01) е насочен към подобряване на природозащитното състояние на видове, предмет на опазване на защитени зони „Родопи – Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“, в територията на МИГ „Свиленград Ареал“. Чрез изпълнението на дейностите в него се осигурява подкрепа за подобряване на природозащитното състояние южната блатна костенурка, жабата червенокоремна бумка и девет вида прилепи – подковонос на Мехели, южен подковонос, средиземноморски подковонос, остроух нощник, пещерен дългокрил, дългопръст нощник, голям нощник, широкоух прилеп, дългоух нощник. Всички те са приоритетни видове от мрежата „Натура 2000“. Проектът се осъществява от Сдружение „Асоциация наука за природата“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

За съжаление човекът, без да иска, понякога е вреден за природата, а по този начин и за самия себе си. България, която е на трето място в Европа по биоразнообразие, се оказва страна, в която човекът упражнява отрицателно влияние върху цели групи организми и техните местообитания. С ежедневната си дейност той променя естествената среда и я приспособява към своите нужди. Строим градове, в които природата почти не присъства или ако е представена, то е във форма, която е много различна от дивата. Разораваме територии, отнемаме води, за да напояваме селскостопанските си култури, използваме пестициди, които с дъждовните води навлизат в подземните, преграждаме реки с напречни прагове, бентове и ги укротяваме в коритата им с диги. Всички тези и други типове натиск водят до въздействия, които се проявяват в промяна на естествените характеристики на популации на видове, местообитания и цели екосистеми. У нас има местообитания, чиито площи и разпространение намаляват, има и видове, които са изчезнали от някои свои местообитания в определени райони. Едни от най-силно повлияните местообитания у нас са вековните гори, панонските степи, черноморските дюни, реките, езерата, влажните зони.

Изсичането на вековни гори и премахването на стари и мъртви дървета, което от определена гледна точка е оправдано, може да доведе до изчезването и изместването от естествените им хабитати на много животни и растения. Тези гори са с особени природни характеристики, които осигуряват оцеляването на много редки видове. Използването на горите трябва да се извършва с много внимание, защото това реално е прибягване до единствения ресурс, който човекът не може по никакъв начин да си осигури – времето. Изминали са стотици години, за да се формира това, което ние отнемаме от природата за един ден.

Сред местообитанията, които намаляват площта си в нашата страна всяка година, са панонските степи. Степите са тревни съобщества, чиито територии биват разоравани, за да се използват за земеделски цели. В наши дни са останали само няколкостотин декара от това местообитание, заемало обширни площи в миналото.

Местоположението на дюните по черноморското ни крайбрежие привлича интерес и в резултат на това голяма част от площите, заети с няколкото типа местообитания с дюни, вече са изгубени.

Водните местообитания поемат замърсявания с органика от разнообразни човешки дейности (от обичайни занимания във всекидневния ни живот до производства и торене на селскостопански култури).

Проектът „Хабитат Сакар“, осъществяван от „Асоциация Наука за природата“, насочва дейностите си към подобряване местообитанията на 11 вида животни – прилепи, земноводни и влечуги. Той е консервационен проект, насочен към подобряване на природозащитното състояние на целеви видове земноводни, влечуги и прилепи на територията на 4 защитени зони от мрежата „Натура 2000“ в границите на МИГ „Свиленград Ареал“. Проектът е финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по Договор №BG16M10P002-3.028-0001-С01. Предвидено е изпълнението на 16 дейности. Седем от тях са консервационни с пряко въздействие за подобряване на местообитания на видове. Две дейности предвиждат провеждане на наблюдение на целевите видове и техните местообитания, 5 са насочени към повишаване на познанията на хората от община Свиленград за целевите видове земноводни, влечуги и прилепи, техните местообитания, заплахите, които им влияят и въздействието на консервационните дейности от проекта за подобряване на природозащитното им състояние.

Консервационните дейности включват 1) създаване на шест противопожарни депа и обучение за работа с тях; 2) предоставяне на изкуствени убежища за прилепи чрез поставяне на специално определени от експерти 1000 броя къщички; 3) възстановяване на пет стари чешми, предоставящи вода за домашните и диви животни и спомагащи за оформянето на влажни зони; 4) оформяне на 29 естествени понижения в релефа, които осигуряват убежище за земноводни и влечуги в продължителните сухи периоди; 5) приспособяване на 15 стари бункера като безопасни и гостоприемни убежища за прилепите; 6) маркиране на 700 изключително ценни за функционирането на естествената горска екосистема биотопни дървета със специален знак за биотопно/хабитатно дърво.

Наблюдението на земноводни, влечуги и прилепи съчетава проучвания на разпространението и основните популационни характеристики по класически утвърдени методики с най-съвременни методи за маркиране и проследяване на миграциите. Включва още описание на местообитанията на целевите видове и заплахите, които им влияят. Тези дейности са важни за преодоляване на една от най-значимите заплахи – липсата на достатъчно информация за целевите видове.

Осъществяват се информационни и образователните дейности, насочени към повишаване на познанията на местните хора от община Свиленград за целевите видове земноводни, влечуги и прилепи, техните местообитания, заплахите, които им влияят, и въздействието на консервационните дейности от проекта за подобряване на природозащитното им състояние. Изработват се и се разпространяват информационни материали (брошури, плакати, листовки), организират се и се провеждат събития. Сред тези дейности основно място заема работата с ученици. Тя включва организиране и провеждане на лагери сред природата. Създадено е и мобилно приложение за ученици с информация за целевите видове, техните местообитания, заплахи и опазване. Учениците в община Свиленград ще получат 1200 броя таблети с приложението, инсталирано на тях.

Сдружение „Асоциация Наука за природата“, което осъществява проекта „Хабитат Сакар“ на територията на МИГ „Свиленград Ареал“, има за своя мисия опазването и възстановяването на природните местообитания на видовете чрез научнообосновани методи и подходи. Ангажирането на местните общности в опазването на биологичното разнообразие е един от основните подходи, чрез които сдружението извършва дейността си. Екипът му е изпълнил редица проекти, свързани с опазването на биологичното разнообразие, в т.ч. за подобряване на природозащитното състояние на растителни и животински видове, увеличаване и подобряване на техните местообитания, повишаване на осведомеността и въвличане на местните общности в консервационни дейности чрез различни информационни инициативи.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал – 2”. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Previous articleТаблети с образователно приложение и учебни помагала за свиленградските ученици
Next articleНова екологична инициатива за учениците от Свиленград

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...