реклама
Проектът „Хабитат Сакар“ (Договор № BG16M1OP002-3.028-0001-C01) е насочен към подобряване на природозащитното състояние на видове, предмет на опазване на защитени зони „Родопи – Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“, в територията на МИГ „Свиленград Ареал“. Чрез изпълнението на дейностите в него се осигурява подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на южната блатна костенурка, жабата червенокоремна бумка и девет вида прилепи – подковонос на Мехели, южен подковонос, средиземноморски подковонос, остроух нощник, пещерен дългокрил, дългопръст нощник, голям нощник, широкоух прилеп, дългоух нощник. Всички те са приоритетни видове от мрежата „Натура 2000“. Проектът се осъществява от Сдружение „Асоциация наука за природата“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. в партньорство с Община Свиленград.

Важна част от проекта „Хабитат Сакар“ е създаването на нови места, подходящи за обитаване от целевите животински видове – земноводни, влечуги и прилепи. Освен специалните къщички, които се изработват и монтират на предварително проучени места, се използват и съществуващи обекти като изоставени бункери, стари чешми и естествени понижения в релефа.
Стари и необитавани сгради може да бъдат пригодени за обитаване от прилепи. В частност, особено подходящи са старите военни бункери. В района на Свиленград има много изоставени бункери, които вече не се използват по предназначението, за което са построени. За приспособяване са предвидени 15 бункера, като целта е те да бъдат превърнати в гостоприемни убежища за прилепите. Как става това? Най-напред входовете и други отвори по фасадата се обезопасяват, за да може вътрешността да е достъпна единствено за прилепите, но не и за хищниците, които биха могли да ги нападнат. Така бункерът се превръща в едно наистина сигурно убежище за летящите бозайници.

След като подстъпите към новото убежище са подсигурени, идва ред на „удобствата“. По тавана се монтират подходящи места, на които прилепите могат да се захванат с краката си. Това за тях е важно, защото в такава поза те прекарват голяма част от времето си, така спят и се топлят един другиго в студените нощи и по време на хибернацията (зимния сън). Ако се открият пукнатини или други отвори, то те се затварят, за да се спре течението и да се осигури постоянна температура и влажност във вътрешността на помещението. Тези няколко наглед прости, но важни дейности, превръщат старите и ненужни бункери в убежище за животни, като при това максимално наподобяват естествената им среда – пещерите.

Старите чешми също са изключително полезни за прилепите, а и за редица други животни. По проекта „Хабитат Сакар“ на „Асоциация наука за природата“ се възстановяват пет стари чешми и по този начин се осигуряват места с чиста вода, особено необходими за остроухия, дългопръстия, големия и дългоухия нощници, както и дългокрилия прилеп. За тях е важно, че възстановените чешми с чиста вода създават около себе си влажни зони с растителност. В нея ще се размножат най-различни видове насекоми, които са храна за прилепите.

Но не само за прилепите, но и за останалите целеви видове на проекта водните ресурси са от ключово значение. Водните басейни са местообитание на червенокоремната бумка и каспийската блатна костенурка, в които те зимуват и прекарват по-голямата част от живота си, но тези водоеми стават все по-малко или често пресъхват през лятото. Повреждането или изчезването на естествените водоеми е пряка заплаха за съществуването на тези животни. Затова проектът „Хабитат Сакар“ предвижда и още една важна консервационна дейност – превръщането на естествени понижения в релефа във водоеми, подходящи за убежище на земноводните и влечугите през продължителните сухи лета в Сакар. Оформянето на планираните понижения в релефа увеличава площта на подходящите местообитания за бумката и костенурката, а на прилепите предоставя нови ловни площи. В оформените 29 обекта постепенно ще се заселят естествени животински и растителни съобщества. Така ще се образуват влажни зони, които ще осигурят защитата и подобряването на условията на живот освен на избраните видове, и на много други местни животни.

Разбира се, за да има устойчив и дълготраен ефект от всички тези дейности, необходимо е с тях да бъдат запознати не само преките заинтересовани страни, но и цялата местна общественост. За целта в продължение на целия период на изпълнение на проекта се провежда интензивна информационна и комуникационна кампания, а всички детайли могат да бъдат намерени, както и изпълнението на различните дейности може да бъде проследено на специалния сайт на проекта habitatsakar.eu. На него ще намерите информация за бенефициентите, целевите видове, подробно описание на дейностите и обхвата на проекта. В секцията „Новини“ ще следите в реално време всичко, което се случва. Сайтът предоставя контакти, на които можете да получите обратна връзка при всякакви въпроси и нужда от допълнителна информация.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал – 2”. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Previous articleМаргарита Мартинова от София със статуетката на „Жената-любима и майка“
Next articleПърва копка по проект „Хабитат Сакар“ при село Димитровче

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...