Защитена зона „Родопи – Източни“

0

Проектът „Хабитат Сакар“ е насочен към защита на целеви животински видове и подобряване на условията в техните местообитания. Негова цел са девет вида прилепи, каспийската блатна костенурка и жабата червенокоремна бумка в защитените зони „Родопи – Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“ на територията на МИГ „Свиленград Ареал“. Всяка от тези защитени зони има своите особености. Като част от комуникационната стратегия на проекта ви представяме най-важните данни за всяка от тези защитени зони поотделно.

Защитена зона „Родопи – Източни“ (BG0001032) е обявена със заповед № РД-267 на министъра на околната среда и водите от 31 март 2021 г. Разположена е на територията на областите Кърджали и Хасково и на общините Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Свиленград, Стамболово и Харманли.

Предмет на опазване в защитена зона BG0001032 „Родопи – Източни“ са 26 природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), както и пет вида бозайници отделно от прилепите, които са 14 вида, седем вида влечуги, пет вида риби, 15 вида безгръбначни и растението обикновена пърчовка (Himantoglossum  caprinum).

Целта на обявяване на защитена зона „Родопи-Източни“ е преди всичко поддържането и опазването на местообитанията, животинските популации, които ги населяват, и осигуряването на тяхното благоприятно природозащитно състояние. Заедно с това ще се подобри инфраструктурата на природните местообитания, за да се подпомогне свързаността между тях.

В границите на защитената зона се забранява: провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища и регламентираните за това места; движението на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; промяната на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива; разораването и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски територии в границит на негорските природни местообитания; премахването на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти; употребата на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията; употребата на минерални торове в ливади, пасища, мери и изоставени орни земи, както и на продукти за растителна защита и биоциди от професионална категория на употреба в тези територии освен при каламитет, епифитотия, епизоотия, епидемия или при прилагане на селективни методи за борба с инвазивни чужди видове; използването на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите  концентрации  съгласно  приложение; използването на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми; паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност; паленето на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене, повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания, преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ преминава- нето на видовете прилепи; провеждането на спелеоложки проучвания през размножителния период на прилепите – 1 март до 30 юни; добивът на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на увреждане на повече от 50 % от площта на съответната гора във фаза на старост вследствие на природни бедствия и каламитети; пашата на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във фаза на старост.

Защитена зона „Родопи – Източни“ е част от обхвата на проекта „Хабитат Сакар“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал – 2”. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Previous articleМинистър Пулев кани областни управители и кметове на форум за индустриалните зони
Next articleХасково с нов областен управител

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...