Защитена зона „Река Марица“

0

Проектът „Хабитат Сакар“ е насочен към защита на целеви животински видове и подобряване на условията в техните местообитания. Негова цел са девет вида прилепи, каспийската блатна костенурка и жабата червенокоремна бумка в защитените зони „Родопи – Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“ на територията на МИГ „Свиленград Ареал“. Всяка от тези защитени зони има своите особености. Като част от комуникационната стратегия на проекта ви представяме най-важните данни за всяка от тези защитени зони поотделно.

Защитена зона „Река Марица“ (BG0000578) е създадена през 2007 година в категория 33 за местообитанията. Включва речни и крайречни екосистеми около реката, от гр. Белово до границата с република Турция при с. Капитан Андреево. Обхваща коритото на р. Марица в частта от с. Говедаре, обл. Пазарджик до гребния канал на Пловдив, заедно с крайречната дървесна и храстова растителност на обща площ от 14693.1 ха. Попада в области Пловдив, Пазарджик, Хасково и общините Белово, Пазарджик, Септември, Марица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Стамболийски, Братя Даскалови, Чирпан, Димитровград, Любимец, Свиленград, Симеоновград, Харманли, Хасково.

Основната екосистемнa връзка на зоната с околните Защитени зони и територии са големите притоци на река Марица. Частично запазените вторично естествени крайречни гори (крайречни галерии), функционират като биокоридори.

Зоната представлява важно местообитание за редица водоплаващи и водолюбиви птици и отговаря на изискванията на Директивата за птиците. Територията й постоянно се обитава от значителни количества от световно застрашения вид малък корморан. Островите и пясъчните коси в реката, както и дървесната и храстова растителност по бреговете и са най-важното място по поречието на р. Марица за нощувка вида. Тук се намира най-голямата зимна нощувка на малкия корморан по поречието на р. Марица и за цялата Тракийска низина. В обхвата на защитената зона попада и площта на защитена местност „Нощувка на малък корморан – Пловдив“, Птиците пренощуват тук, а през деня се хранят във водоемите по поречието на реката и в низината.

Освен малкия корморан, предмет на опазване в границите на защитената зона са редица видове птици включени в Приложение I на Директивата за птиците – голяма бяла чапла, черен щъркел, поен лебед, земеродно рибарче. Тук редовно се срещат и мигриращите птици малък гмурец, голям корморан, сива чапла, ням лебед, зеленоглава патица, лятно бърне, голям ястреб, обикновен мишелов, керкенез, калугерица, речна чайка.

Специфично за тази защитена зона е, че минава през центъра на втория по големина град в България – Пловдив – и хората буквално от домовете, работните си места, училищата могат да протегнат ръка и да докоснат голямо от диви животински и растителни видове.

Защитена зона „Река Марица“ е част от обхвата на проекта „Хабитат Сакар“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал – 2”. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Previous articleПърво издание на „Рибния буквар“ за патронния празник на СУ „Д-р Петър Берон“
Next article18 580 гласоподаватели в община Свиленград

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...