Модерни технологии въвежда проектът „Хабитат Сакар“ за проучвания на целеви животински видове

0

Проектът „Хабитат Сакар“ (Договор № BG16M1OP002-3.028-0001-C01) е насочен към подобряване на природозащитното състояние на видове, предмет на опазване на защитени зони „Родопи – Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“, в територията на МИГ „Свиленград Ареал“. Чрез изпълнението на дейностите в него се осигурява подкрепа за подобряване на природозащитното състояние южната блатна костенурка, жабата червенокоремна бумка и девет вида прилепи – подковонос на Мехели, южен подковонос, средиземноморски подковонос, остроух нощник, пещерен дългокрил, дългопръст нощник, голям нощник, широкоух прилеп, дългоух нощник. Всички те са приоритетни видове от мрежата „Натура 2000“. Проектът се осъществява от Сдружение „Асоциация наука за природата“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

За да се подобри състоянието на целевите видове, трябва да се направят задълбочени проучвания, които са важна част от изпълнението на проекта „Хабитат Сакар“. Проучванията имат за цел да бъде натрупана възможно най-много информация за целевите видове – за численост, плътност на популациите им; разпространение в местообитанията на територията на съответните защитени зони, извършват ли миграции и какви; какво е природозащитното им състояние. Подробно се описват техните местообитания, характеристиките на околната среда в тях и регистрираните на терен заплахи за всеки вид. Тази информация заедно със спецификите и разпространението на видовете е от изключителна важност за осъществяване на консервационните дейности на правилните места.

Резултатите от наблюденията осигуряват научна основа за анализ и вземане на информирани решения по опазване и управление на видовете и местообитанията им. Информацията за тяхното състояние в съответната зона се допълва, което ще даде възможност за адекватно планиране и изпълнение на поставените задачи. Също така събраните данни биха били в полза на други проекти и организации, заинтересовани от опазването на конкретните видове и биоразнообразието в района.

Наблюденията се извършват по два начина – с използване на традиционни и нови, съвременни методи. В проекта „Хабитат Сакар“ „Асоциация Наука за природата“ използва традиционните, утвърдени от Министерство на околната среда и водите, методики и иновативни подходи за проучвания на целевите видове. Те са резултат от дългогодишната работата на тесни специалисти, които са извели най-подходящите за съответните видове характеристики и са направили подробно описание на методите, по които те се установяват. По отношение на пещерни прилепи, земноводни и влечуги такива методики са разработени и са на разположение на всички заинтересовани. Прилага се също и подход, разработен по отделен проект за опазване на горските прилепи.

Иновативните подходи включват записи на ултразвука на прилепите с устройство, наречено bat detector (детектор за прилепи). В лабораторията на „Асоциация Наука за природата“ тези записи се анализират от експерти с помощта на специализиран софтуер и въз основа на получените резултати се определя кои видове са източник на записани ултразвук. Прилепите се маркират с микропредаватели и така отвеждат учените до колониите си. Подобни миниатюрни предаватели се поставят и на корубите на костенурките, като по този начин тяхното местоположение се установява и записва, проследяват се миграциите и се систематизират основните характеристики на средата. Със специална апаратура на място се отчитат стойностите на основните параметри на водната среда.

Събраната и обработена по този модерен начин информация е решаваща при правилното определяне и планиране на консервационните дейности и в крайна сметка определя успеха при по-сетнешното извършване на консервационните дейности. Може да се каже, че проучвателният етап е базата, върху която стъпва целия проект „Хабитат Сакар“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал – 2”. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Previous articleПостепенно се нормализира ситуацията на Капитан Андреево
Next articleПремиера в кино Тракия: Топ Гън: Маверик

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...