Какво е МИГ и как работи МИГ „Свиленград Ареал“

0

Най-просто казано, местната инициативна група (МИГ) е сдружение на локален принцип за по-ефективно оползотворяване на средствата от еврофондовете, предназначени за развитието на регионите. В него задължително участва общината, а също и представители на местния бизнес и неправителствен сектор. МИГ може да се определи като взаимноизгодна обществена сделка, в която местната общност си спестява голяма част от бюрократичната тежест на държавата при разпределяне на еврофинансирането, а пък държавата делегира голяма част от своя административен ангажимент на местната общност. Наред с всичко това МИГ предоставя допълнителни възможности пред инициативните граждани, увеличава заетостта, намалява безработицата и привлича инвестиции за устойчиво развитие на локално ниво.

Целта на МИГ е да проучи икономическия профил на територията си, да изработи и защити стратегия в рамките на текущия програмен период и да обяви конкурси за проекти в съответствие с тази стратегия. В резултат се постига мобилизация на наличните човешки и финансови ресурси и обединяване на местните заинтересовани страни около общи проекти.

В МИГ могат да членуват и да кандидатстват за финансиране както местни жители индивидуално или чрез свои организации, така и браншови организации, фермери, доставчици на услуги, малък бизнес, медии и доставчици на културни услуги и др.

Проектът „Хабитат Сакар“ се изпълнява по договор № BG16M1OP002-3.028-0001-C01, сключен през 2020 година между Асоциация „Наука за природата“ и Министерство на околната среда и водите. Насочен към подобряване на природозащитното състояние на видове, предмет на опазване  в защитените зони „Родопи – Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“, в територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

МИГ „Свилетград Ареал“ изпълнява стратегия, разработена по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Населението на община Свиленград по данни на НСИ към 31.12.2016 година е 22 234 души, което е 9,4% от цялото население на областта и с което територията на МИГ се нарежда на четвърто място в област Хасково. В град Свиленград живеят 17 754 души, а в селата – 4480. Гъстотата на населението е 32,6 д/м2, слабо населена спрямо общата гъстота за областта – 42,7 д/м2и тази за страната – 65,3д/м2.

Целите на стратегията на МИГ „Свиленград Ареал“ са за устойчив растеж на цялата територия на МИГ „Свиленград Ареал“ чрез подобряване конкурентостта на селското стопанство и на малките и средни предприятия, повишаване на ефективността на местната икономика, увеличаване на заетостта и подобряване условията за живот, съхраняване на културния потенциал и подобряване на околната среда. Те са групирани в четири приоритета: 1.) Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности; 2.) Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура, развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда; 3.) Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез подпомагане създаването на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване; 4.) Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството.

Стратегията на МИГ „Свиленград Ареал“ е многофондова и работи с оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Околна среда“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“, както и с Програма за развитие на селските райони.

Проектът „Хабитат Сакар“ се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал – 2”. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Previous articleДете на 5 години с опасност за живота след катастрофа
Next articleДвама задържани за кражба на кола. Откриват в тях пистолет

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...