Защитена зона „Ждрелото на река Тунджа“

0

Проектът „Хабитат Сакар“ е насочен към защита на целеви животински видове и подобряване на условията в техните местообитания. Негова цел са девет вида прилепи, каспийската блатна костенурка и жабата червенокоремна бумка в защитените зони „Родопи – Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река Тунджа“ и „Река Марица“ на територията на МИГ „Свиленград Ареал“. Всяка от тези защитени зони има своите особености. Като част от комуникационната стратегия на проекта ви представяме най-важните данни за всяка от тези защитени зони поотделно.

Защитена зона „Ждрелото на река Тунджа“ (BG0000217) е създадена с министерска Заповед № РД-311 от 31 март 2021 г. Разположена е в областите Ямбол и Хасково и общините Елхово, Свиленград и Тополовград. Общата ѝ площ е 78 508.264 декара. Предмет на опазване з защитената зона са шест типа природни местообитания и животински видове, както следва: десет вида бозайници, осем вида влечуги, четири вида риби, шест вида безгръбначни и едно растение – обикновента а пърчовка (Himantoglossum caprinum).

Защитената зона „Ждрелото на река Тунджа“ се обявява с цел опазване и поддържане на типовете природни местообитания, животинските видове, техните популации и разпространение, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион; подобряване на структурата и функциите на природните местообитания

В границите на защитената зона се забранява провеждането на състезания с моторни превозни средства, както и движението на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища; търсенето и проучването на общоразпространени полезни изкопаеми, разкриването на нови и разширяването на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми; промяната на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива; разораването и залесяването на поляни, голини и други незалесени горски територии в границите на негорските природни местообитания; премахването на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти; употребата на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията; . употребата на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба в тези територии; използването на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи; използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми; паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност.

Защитена зона „Ждрелото на река Тунджа“ е част от обхвата на проекта „Хабитат Сакар“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал – 2”. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Previous articleНови цени на електроенергията искат от EVN
Next articleМинистър Пулев кани областни управители и кметове на форум за индустриалните зони

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...